RODO

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby fizycznej, od której Zakładem Mechanicznym „Agropol” Krzywdziński i Spółka Sp.j. w Kłodawie uzyska takie dane.

1. Administratorem danych osobowych (dalej ADO) będzie Zakład Mechaniczny „Agropol” Krzywdziński i Spółka Sp.j. w Kłodawie, 66-415 Kłodawa, ul. Rzemieślnicza 16, tel. 95 731 12 52, email: agropol@agropol-klodawa.pl
2. ADO nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Osobą kontaktową jest pełnomocnik ds. danych osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na adres e-mail, siedziby lub telefonicznie, wskazany w ust. 1).
3. Cel przetwarzania: w zależności od charakteru sprawy wynikać będzie z konieczności wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, niezbędności do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub innej osoby trzeciej będącej osobą fizyczną, niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO. Bezpośredni cel przetwarzania wraz z podstawą prawną zostanie uściślony i zakomunikowany Pani/Panu bezpośrednio w razie konieczności. ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniach poprzedzających, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane organom władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie oraz odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe. Równocześnie ADO informuje iż:
7. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną, okresem wykonywania umowy, przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
8. Ma Pani/Pan uprawnienie do:
a. żądania uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Warszawie (art. 15 RODO);
b. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
c. żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym” chyba, że dalsze przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ADO, do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, do celów archiwalnych w interesie publicznym lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO);
e. żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego administratora danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody lub umowy (art. 20 RODO);
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO).
9. Na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością podjęcia działań przez ADO.

You're ready?

You are welcome to contact us.
We take an individual approach to each customer and adapt to their needs.

Contact with us